Producten
Tuin- en landbouw Pompen Wateraanvoer, drainage & slangen Elektro Handgereedschappen Machines Bouwproducten Slijptechniek & verspaning Bevestigingsmateriaal Veiligheid(kledij) & PBM's Hygiene, onderhoud & reiniging Perslucht Cleaning Lijmen & afdichten Ladders & steigers Verf & Chemische producten Ijzerwaren Bedrijfs(wagen)inrichting Lassen & Solderen
Merken Verhuur Contact Diensten Verhuur Realisaties Blog Promoties FAQ Jobs Waardebon

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

U bent consument (particulier)

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:  kalenderdag  

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Maldoy/Jemal en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij consument en ondernemer niet gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Maldoy/Jemal NV, Mechelsesteenweg 5 2860   Sint Katelijne Waver. Ondernemingsnummer BE 0457.893.448

Artikel 3 - Toepassing

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maldoy/Jemal en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Maldoy/Jemal en de consument.

2     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Acties geldig zolang de voorraad strekt.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.  Als Maldoy/Jemal gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Maldoy/Jemal niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de identiteit van Maldoy/Jemal en haar geografisch adres;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
 • de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
 • de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.
 • de eventuele talen waarin het contract, naast het Nederlands, kan worden gesloten;
 • de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;
 • de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;
 • de eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Het exacte tijdstip van aanvaarding, hangt af van de door de consument gekozen betaalwijze:

 • Creditkaart: Bij de keuze om met creditcard te betalen, wordt de consument in de volgende stap van het bestelproces gevraagd om het creditcardnummer, vervaldatum van de kaart en CVC-code (Card Validation Code) in te voeren. Als er vervolgens op "verder" wordt geklikt, worden de ingevoerde gegevens gecontroleerd voordat bij het bestellingsoverzicht terecht wordt gekomen. De koopovereenkomst wordt aangegaan bij het klikken op "nu kopen". De debitering van het bedrag vindt plaats met de verzending van de producten.
 • PayPal: Zodra de bestelling met "Nu kopen" afgesloten werd, wordt de consument direct naar PayPal doorverwezen. Daar moet de consument zich inloggen en de betaling bevestigen door op de knop "nu betalen" te klikken, waarmee de koopovereenkomst tussen partijen tot stand komt. Het aankoopbedrag zal onmiddellijk naar Maldoy/Jemal worden gecrediteerd.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maldoy/Jemal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Het contract is bindend van zodra u van Maldoy/Jemal de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.     Maldoy/Jemal treft hierbij de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode gaat de herroepingstermijn in de dag nadat de consument, of de door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gaat de herroepingstermijn in de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 1. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken in die mate die nodig is om de aar, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren zoals hij da tin een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in voorgaande paragraaf.

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Maldoy/Jemal, binnen de herroepingstermijn, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende zending, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is geen verplichting.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde mededeling, zendt de consument het product terug, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Maldoy/Jemal verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Maldoy/Jemal aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor de terugzending niet te dragen.
 5. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij of zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Maldoy/Jemal geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Maldoy/Jemal op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Maldoy/Jemal betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Maldoy/Jemal mag wachten met terugbetaling tot deze de goederen heeft teruggekregen, of er werd aangetoond dat de consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Modelformulier voor herroeping

Aan [naam, adres, e-mail/fax onderneming]

 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

[omschrijving product]

 Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 Naam/Namen consument(en)

 Adres consument(en)

 Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 Datum

 *Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. Maldoy/Jemal kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Maldoy/Jemal dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen of waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop een ondernemer geen invloed heeft;
 2. die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 3. die verzegeld zijn en die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;
 4. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 6. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 7. voor losse dagbladen, tijdschriften en magazine (niet van toepassing op abonnementen);
 8. die op een openbare veiling zijn verkocht

Artikel 8 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan Maldoy/Jemal producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Maldoy/Jemal geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Maldoy/Jemal staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

 1. Een door Maldoy/Jemal, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderneming kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1.     Maldoy/Jemal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Maldoy/Jemal kenbaar heeft gemaakt.

3.     Maldoy/Jemal zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of aangegeven op de website. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te beëindigen zonder evenwel het recht op schadevergoeding. Indien de producten niet meer in stock zijn Maldoy/Jemal kan niet gedwongen worden om de bestelde arti

4.     Na beëindiging conform het vorige lid zal Maldoy/Jemal het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging van producten berust bij Maldoy/Jemal tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Maldoy/Jemal bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 11 - Klachtenregeling

1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Maldoy/Jemal.

3.     Bij Maldoy/Jemal ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Maldoy/Jemal binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 12 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Maldoy/Jemal en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Iedere betwisting tussen partijen zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank alwaar de maatschappelijke zetel van Maldoy/Jemal gevestigd is.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 Artikel 14 - De Europese online dispute resolution (ODR)

De Europese Commissie heeft een platform uitgewerkt voor online discussies. Deze kan de consument terugvinden via volgende link : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Consumenten hebben de mogelijkheid dit platform vanaf 15 februari 2016 te gebruiken, als ze klachten hebben bij een online-bestelling.

 

 

 

 

U bent handelaar (BTW plichtig)

 

 1. Alleen deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.

Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

 

 1. Alle leveringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de annulatie van de bestelling tot gevolg kunnen hebben, noch kunnen Maldoy/Jemal hiervoor contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld.

 

 1. Monsters zijn enkel indicatief. Eventuele kleurafwijkingen tussen monster en geleverd materiaal kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, terugname van de goederen of schadevergoeding.

 

 1. Elk zichtbaar gebrek of leveringstekort dient Maldoy/Jemal binnen de 24 uur per aangetekende brief te worden meegedeeld.

Elk verborgen gebrek of leveringsgebrek moet binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan Maldioy/Jemal worden gemeld.

Wanneer er sprake is van een aan Maldoy/Jemal toe te rekenen gebrek en de hoger vermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de waarborgverplichting van Maldoy/Jemal, wanneer het gebrek herstelbaar is, beperkt zijn tot het herstellen van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed.

Maldoy/Jemal zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.

Voor verkopen aan consumenten zal de wet van 1/9/2004 met betrekking tot verkopen aan consumenten van toepassing zijn.

 

 1. Partijen komen overeen de eigendomsoverdracht van geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen, uit te stellen tot aan de volledige betaling van de koopprijs.

Deze goederen mogen dan ook niet door de koper worden ver­kocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, zonder de uit­drukkelijke schriftelijke toestemming van Maldoy/Jemal.

De koper verbindt zich er toe geen enkele handeling te stellen die de identificatie van deze goederen zou bemoeilijken.

 

 1. Maldoy/Jemal heeft het recht de overeenkomst met de klant ten laste van de klant als ontbonden te beschouwen in de volgende omstandigheden: faillissement van de klant en niet of niet-tijdig betalen door de klant.

In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de klant ontbonden wordt, zal de klant aan Maldoy/Jemal een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van Maldoy/Jemal om een hogere schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van Maldoy/Jemal.

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf factuurdatum, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3%  en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR per factuur zal bedragen.

 

 1. In geval van betwistingen zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische rechtbanken, meer bepaald deze bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Mechelen, bevoegd.

Vragen? We helpen je graag!

© 2024 Maldoy - BTW: BE 0457.893.448 -Dreefvelden 15, 2860 Sint-Katelijne-Waver - 015 30 64 00 - info@maldoy.com